Điều khoản sử dụng

Khi bạn sử dụng website của Melink, mặc nhiên bạn đã đồng ý với các qui định sau:

Qui định 1: Về việc sử dụng thông tin trên website Melink
Đối với bất kì trường hợp nào sử dụng lại thông tin của Melink thì đều phải ghi rõ nguồn gốc là từ Melink. Bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bất cứ thành phần nào của website Melink hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong website bằng bất cứ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của Melink.
Trường hợp thông tin trên website của chúng tôi có nguồn gốc liên quan tới một bên thứ ba thì người sử dụng lại các thông tin này phải ghi rõ nguồn gốc là từ bên thứ ba đó.

Qui định 2: Về việc cung cấp thông tin cho Melink
Khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý:
Cho phép Melink toàn quyền sử dụng thông tin và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.
Bạn bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này;
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

Qui định 3: Giới hạn trách nhiệm pháp lý và đảm bảo
Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. Melink không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.
Việc truy cập và sử dụng website do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nằm trong dịch vụ của chúng tôi và bị giới hạn bởi pháp luật. Chúng tôi không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đưa ra thông qua chúng tôi hoặc website của chúng tôi. Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Melink cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Melink, ngay cả khi Melinkđã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

Thông tin bổ sung
Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị;

Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Quy định sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực;

Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu nại sẽ hoàn toàn vô hiệu;

Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình chiểu theo bản Quy định sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN